ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

Τα προϊόντα μας συσκευάζονται στο οικογενειακό μας συσκευαστήριο που διαθέτει την απαραίτητη από το νόμο άδεια. Συνοδεύονται, δε, πάντοτε από πιστοποιητικά νόμιμης απεντόμωσης και πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.